gilorhatahat

14/02/2017

כותרת. ראיתי שפתחו על באגים נושא שבו צריך לכתוב תקלות שאתה מוצא אבל למה אין פשוט לחצן שאם לוחצים עליו תוכל לדווח על תקלה באופן ישיר?
זה יהיה הרבה יותר נוח ככה.