zeno sama

03/10/2019

איזה כנסים יהיו השנה

zeno sama

03/10/2019

בבקשה תכתבו אילו כנסים יהיו השנה

Idol

03/10/2019

בוא נראה...

יש את כנס ההתכנסות, כנס הכנסים, כנסקון ועוד

bozi

04/10/2019

הכי קרוב. אייקון.

קון-צ'אן

04/10/2019

כמו כל שנה יש את 4 הכנסים הגדולים שהם אייקון הרוקון עולמות וכאמי ומבלד זה כנסים קטנים כמו לג'נד קון דרקוניקון ומבוכים...
כנסים קטנים יש המון אין דרך למנות אותם
כנסים גדולים יש תמיד 4 ותמיד באותם זמנים (אייקון-סוכות הרוקון-פורים עולמות-פסח כאמי-חופש גדול)

fayefaye

05/10/2019

יש את אייקון שהוא ממש עוד מעט (15-17 באוקטובר)