אודות

 • כשאתה מבולבל זרת אל על! ~ פטריקקק ווווואעאעעאע כל מה שכתבתי הארוךךך הזההה נמחקקק אז אני יעשה עוד אחד יותר ארוך ממה שהיה הקודם המממ נננסהההה שתתיייאשו מהרררר יאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא איזההה באסההה רציתי שוקולד ואיןןן האימהההההההההה הכאבבבבבבבבב בכי בכייייי אזזזזזזז כעעעעעע החמצן שלי בינתיים בסידורים וזההה עד שהוא מגיעע למוחחחח אז כנראה זה אחת הסיבותתתת להיותי משוגעת וחסרת כל הגיוןןן (קרדיט לBad Times) ופאקוק נרדמה לי הרגל *קופצת מרביצה לרגל תוך כדי שכותבת* קשה מאוד להקליד ביד אחת שהשנייה עסוקה בלהעיר את הרגל החזרזירה הזאתתתתתתתתת ויאאאאאאאאאאאאאאאאאאא מהההה רציתי לומרר וואייייי אמממ מה רציתי להגיד שכחתי רגע רגע רגע אהההההההההה כעעעע שמתיייייי לבלב שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אמממממ כלום סתם רציתי לבדוק האם יש לזה מוגבלות מסתברר ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששאיןןן מוגבלותתתתתת היידדדדדדדדדדדדדדדדד באלייייייייייייי עודדד לחפור אבל אין לי מה לכתובבבבבבבבבב אזזז אני אסביררררררררררררררררררררר על עצמייייי אוקיייייייייייייי אניייייייי אניייי אניייי אנייי מה אנייייייייייייייייייייי מייייייייייייייייייייייייי אניייי מהההההההההההההההההההההההה אנייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי אוףףףף דאעייייייי באלי שזה יגביל כי כבר כואבות הידיים והרגליםם נרדמות להןןן וווואעאעעאעאעאע חרורא על הכלללללל סווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שרה שרה שיר שמח שיר שמח שרה שרה פשייייייייייייייייייייייייייי הצלחתייי גם בכתיבההההההההההההההההההההההההההההה בראבו לי מלכה שכמותךךך תודה תודה חתימות אחר כך^^ אווווווו אני אכתוב לכםםם הידעתייםםםםם 1. הידעת? חנויות איקאה מעצבות בסיגנון מבוך בכדי למנוע מלקחותיהם לעזוב פשיייייייייייייייי איזה חדיםםםםםםםםם סחתייין על הרעיון 2. הידעת? שהחיים של כולנו היו נהדרים עד שהמלכת הכיתה באה? אוקיייי ולמההההההההה זה כתוב באתר של הידעת לא הבנת אבל וואט אבר הכל פה בשביל לחפור אז נבר מיינד 3. הידעת מחקר מוכיח שכאשר אומרים לאדם שמחקר מוכיח הוא יאמין וככה יוצא לו שמחקר מוכיח שמחקר שמוכח והסתבכתייייי0-0 4. השחקן שדיבב את באגס באני היה אלרגי לגזר!!!!!!!!! וווטפפפפפפפפפפפפפפפפפ ווווועאאאאאאאאאאאאאאאאאאא 5. אין חמשששששששששששש דיייי התייאשתי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 יום טוב נעמתם לי מאוד
 • צ'וקו שוקו וואטאבר
 • לאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישון
 • מלכת השוקולדים ~ תכבדו!! השליחה של טיבי לקרדיטים~~~
 • המממ בעיקרוןן בשבילי זה כאן אבל בשבילכם זה שם אז תעשו תחישוב לבד..
 • אווווו אתר... למה? למי? מה? מי? מו?!
 • שיחה עם אין סקייפ כי לא הבנתי שם כלוםםם עאעא אבללל אתם יכולים למצוא אותי בדיסקורד ChocoChan^^#9185
 • יאעאע גמני רוצההה סטיםםםםם רק מה זההההה
 • 170
 • נקבה
 • הצטרף ב10/05/2018

סטטיסטיקת אנימות

צופה: 35 סויים: 10 בהמתנה: 4 נזרק: 2 מתכונן לצפות: 2
 • סה"כ: 53
 • פרקים: 19

ChocoChan פרסם הודעה אצל aviel-san

פורסם לפני 4 יום

סאנשייייןןןןן שניםםם שלאאאאאא מה קורהההה

ariel kun

פורסם לפני 4 יום

#נאטסו מלכנו 

poofy

פורסם 03/10/2018

קראתי את כל האודות.....אפשר מדליה?

lucy heartfilia♡

פורסם 03/10/2018

יאאאאא הפרופילליגיגנגחדמדחצדמ!!!!!

 

 

טוקיווווו גולללל אהוביייייי ^3^

שיואווו מושששללםםםם הלוואי עליי -3-

ChocoChan פרסם הודעה אצל kenzo

פורסם 02/10/2018

אומייייגאעדדדדדדדד אתה מהיוםםם איזההה ריגושיםםם ממש חדשנדששש!!!!

BadTimes

פורסם 02/10/2018

מעצבת אש מגיל שש

ChocoChan

פורסם 02/10/2018

אנייי מוכשרתתתתתתתתתתתתתת^^

ariel kun

פורסם 02/10/2018

יאוו איזה פרופיל מושלם יש לך ממש יפה ^^

b69xpe0.gif

lucy heartfilia♡

פורסם 01/10/2018

אני נרדמת ^0^

 

שלוווםםםם המוןן זמןן שלאא דיברנוווו

 

 

 

 

הפרופילל שלךךך מדכא אותיי אבל עדיין מושיייי 0.0

Tal Senpai

פורסם 30/09/2018

מה קורה ינמוכהה

 

ariel kun

פורסם 30/09/2018

חג שמח^^

יאיי יש לך עיצוב תתחדשי

חח אבל למה הוא דיכאוני כזה?

KaWaIiChAn

פורסם 30/09/2018

והעיצוב חזר

JungKooK

פורסם 30/09/2018

יאאא נעים להכיר תודה ששלחת לי בקשת חברות^^

Ye Xiu

פורסם 27/09/2018

ChocoChan בא לך לעזור לי?

Demi

פורסם 25/09/2018

העיצוב מה איתו? והייי